Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις, που είναι κομμάτι της συμφωνίας ενοικίασης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Σας παρέχουμε το όχημα και όλο τον υποχρεωτικό εξοπλισμό ασφαλείας σε αξιόπιστη κατάσταση. Πρέπει να επιστρέψετε το όχημα και τα προαιρετικά πρόσθετα στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Ελέγξτε προσεκτικά το όχημα πριν οδηγήσετε.

Πρέπει να προσκομίσετε έγκυρη άδεια οδήγησης οχήματος, ταυτότητα ή διαβατήριο και πιστωτική κάρτα (Visa ή Mastercard) και πρέπει να είστε παρόντες στην παραλαβή. Χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, το όχημα δεν μπορεί να ενοικιαστεί και ο μισθωτής θα χρεωθεί χωρίς τέλη εκτέλεσης Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων δεν γίνονται δεκτά. Ελέγξτε το όχημα πριν την παραλαβή για να συμφωνήσετε με την κατάσταση παράδοσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Πρόστιμα και παραβάσεις:Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως τον εργαζόμενο.

Ασφάλεια * (ένα αντίγραφο των εγγράφων ασφαλείας διατίθεται εντός του οχήματος και αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικά στον μισθωτή):Όλοι οι οδηγοί που αναφέρονται στη σύμβαση εξαιρούνται από ζημιά στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο από πυρκαγιά και είναι ασφαλισμένοι. Και οι δύο καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους της σύμβασης της Εταιρείας με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

Περίοδος ενοικίασης:

Η περίοδος ενοικίασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 ημέρες, ενώ το όχημα θα πρέπει να παραδοθεί την ακριβή ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης, χρεώνεται εκ νέου νέα ημέρα ενοικίασης.

Πολιτική τιμολόγησης:

Οι τιμές που δημοσιεύονται στο beecamper.com αναφέρονται και χρεώνονται σε ευρώ.

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α..

Το όχημα δεν μπορεί να παραληφθεί αν δεν γίνει όλη η πληρωμή και η παρακράτηση της Εγγύησης.

Κόστος ενοικίασης:

Το κόστος ενοικίασης ανά ημέρα καθώς και οι επιπλέον υπηρεσίες δημοσιεύονται στο Beecamper.com, το οποίο ενδέχεται να αλλάξει για κάποιο χρονικό διάστημα.

Πληρωμή:

Τα ποσά καταβάλλονται με τις προβλεπόμενες Online διαδικασίες ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό πριν την παραλαβή του οχήματος. . Για οποιεσδήποτε επεκτάσεις ενοικίασης ή πρόσθετο εξοπλισμό, η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο την ημέρα της επέκτασης.

Ο μισθωτής πρέπει να προσκομίσει πιστωτική κάρτα που έχει αποδεχθεί για την κάλυψη των ποσών που σχετίζονται με την εγγύηση των επιπλέον χρεώσεων

Εγγύηση:

Για ενοικίαση στην Ελλάδα, κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, θα δεσμευτεί το ποσό της εγγύησης από την κάρτα του οδηγού. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει έως και 14 ημέρες ανάλογα με την τράπεζα έκδοσης της κάρτας και εάν δεν υπάρχει ζημιά στο όχημα.

Το ποσό της εγγύησης ορίζεται στα 1500 ευρώ

Ενοικίαση στο εξωτερικό: Καθιστά αδύνατη

Μεταφορά στο πλοίο:

Καμία ζημιά που θα προκληθεί στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την επιβίβαση δεν καλύπτεται από την ασφάλεια.

Οδική Βοήθεια:

 • Η υπηρεσία καλύπτει οποιαδήποτε τεχνική ή μηχανική δυσλειτουργία του οχήματος που προκύπτει από κατασκευαστικές βλάβες ή κατασκευή υλικών.
 • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ο μισθωτής δεν επιτρέπεται να προβεί σε επισκευές ή αλλαγές στο όχημα, εκτός εάν εγκριθεί από την εταιρεία.
 • Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος λόγω μηχανικής βλάβης, ή ατυχήματος και αν δεν είναι δυνατή η επισκευή επί τόπου.

ΕΙΔΙΚΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Ο Ιδιοκτήτης ενοικιάζει, παραδίδει και παραχωρεί στον Ενοικιαστή, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, τη χρήση συγκεκριμένου αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, με τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό, τα εργαλεία, τα κλειδιά, τις πινακίδες κυκλοφορίας και όλα τα σχετικά έγγραφα. Το παραπάνω αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού, που περιγράφεται, θα αναφέρεται στο εξής ως «Τροχόσπιτο».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Η διάρκεια της ενοικίασης ορίζεται και ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. Στο τέλος της παραπάνω περιόδου και στη συγκεκριμένη ημερομηνία που αναφέρεται, ο Ενοικιαστής υποχρεούται να παραδώσει το Αυτοκινούμενο στον Ιδιοκτήτη στη διεύθυνση που αναφέρεται, που είναι το γραφείο του ιδιοκτήτη. Η ελάχιστη περίοδος ενοικίασης ορίζεται σε 3 ολοήμερες.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ανήκει στην πλήρη κυριότητα του Ιδιοκτήτη καθ’ όλη την περίοδο ενοικίασης. Αυτό είναι αποκλειστικά ένα συμφωνητικό ενοικίασης και ο Ενοικιαστής αναγνωρίζει ότι δεν έχει άλλα δικαιώματα εκτός από αυτά που αναφέρονται σε αυτό το συμφωνητικό. Απαγορεύεται στον Ενοικιαστή να πουλήσει ή να νοικιάσει το Αυτοκινούμενο με οποιονδήποτε τρόπο, να παραχωρήσει τη χρήση ή να διατηρήσει κάθε είδους δικαιώματα επ’ αυτού υπέρ τρίτων. Ο Ενοικιαστής δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόσωπος του Ιδιοκτήτη.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Ενοικιαστής επιτρέπεται να οδηγεί το Αυτοκινούμενο αποκλειστικά στα πλαίσια των συμφωνημένων διατάξεων της παρούσας σύμβασης. Ο Μισθωτής δηλώνει ότι κατέχει άδεια οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου (Β2) για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών και έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του, ενώ δεν έχει υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του Ενοικιαστή, ο Ιδιοκτήτης επιφυλάσσεται όλων των νόμιμων δικαιωμάτων του έναντι του Ενοικιαστή.

Ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να φροντίζει το αυτοκινούμενο, να ελέγχει προσεκτικά τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη λαδιών, ψυκτικού υγρού, πίεση ελαστικών κ.λπ., καθώς και να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια –στο βαθμό του μέσου επιμελούς ανθρώπου– λαμβάνοντας οποιαδήποτε απαραίτητα μέτρα για την ομαλή λειτουργία του Αυτοκινούμενου Τροχοσπίτου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επισκευή και γενική επέμβαση στο Αυτοκινούμενο από τον Ενοικιαστή, ή οποιονδήποτε άλλο τρίτο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ιδιοκτήτη.

Το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω:

 1. Για οδήγηση από οποιονδήποτε τρίτο – που δεν συνάπτεται σύμβαση στο παρόν συμφωνητικό, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση και γραπτή έγκριση του Ιδιοκτήτη.
 2. Για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι ναύλου / τιμής / αμοιβής.
 3. Για συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας.
 4. Για εκμίσθωση σε τρίτους (άρθρο 59 Βιβλίο Αστικού Δικαίου).
 5. Για τη μεταφορά ή χειρισμό βαριών αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, βρώμικων ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, η κατοχή και μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών ή τρίτα μέρη.
 6. Εκτός Ελληνικής Επικράτειας χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ιδιοκτήτη.
 7. Εάν ο οδηγός του Αυτοκινήτου βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού ή είναι γενικά σε κατάσταση μειωμένης ικανότητας οδήγησης και αντίληψης.
 8. Κατά παράβαση κάθε κυκλοφοριακής, τελωνειακής ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης.
 9. Για σκοπούς άλλους από εκείνους των σκοπών της ενοικίασης.
 10. Για ρυμούλκηση άλλων αυτοκινήτων, οχημάτων, ρυμουλκούμενων κ.λπ.

Συμφωνείται ότι το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού εντός του Αυτοκινούμενου απαγορεύεται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα υποπαράγραφο, ο Ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος του βιολογικού καθαρισμού του Αυτοκινούμενου.

Επίσης ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύονται τα κατοικίδια εντός του χώρου του Αυτοκινούμενου, εκτός αν βρίσκονται σε ειδικό «χώρο» μεταφοράς και πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον Ιδιοκτήτη.

Ο Ενοικιαστής δηλώνει ότι γνωρίζει ότι το Αυτοκινούμενο μπορεί να παρκάρει σε μέρη όπως όλα τα άλλα επιβατικά οχήματα. Απαγορεύεται η κατασκήνωση σε αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και γενικά κοινόχρηστους χώρους. Κοινοί χώροι είναι οι πλατείες, τα πάρκα κλπ., αλλά όχι οι δρόμοι. Ο Ενοικιαστής πρέπει να σταθμεύει προσεκτικά το Αυτοκινούμενο σε κατάλληλα σημεία και να μην προβαίνει σε ενέργειες που συνιστούν ελεύθερο κάμπινγκ (ανάπτυξη πάγκων, τέντα κ.λπ.). .). Ωστόσο, ενδείκνυται και προτείνεται η παραμονή και διανυκτέρευση του Αυτοκινούμενου σε οργανωμένο και όχι ελεύθερο χώρο κατασκήνωσης. Πιθανά πρόστιμα από τις αρμόδιες αρχές λόγω παραβίασης των παραπάνω όρων καταβάλλονται αποκλειστικά από τον Ενοικιαστή.

Απαγορεύεται στον Ενοικιαστή να επιχειρήσει να ταξιδέψει με το Αυτοκινούμενο εκτός της ελληνικής επικράτειας όπως αναφέρεται.

Ο Ενοικιαστής δεν πρέπει να μεταφέρει με το Αυτοκινούμενο, άτομα που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 7: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το Αυτοκινούμενο παραδόθηκε σήμερα στον Ενοικιαστή σε άριστη κατάσταση και χωρίς ελαττώματα. Ο Ενοικιαστής επιθεώρησε προσεκτικά το Αυτοκινούμενο, πραγματοποίησε δοκιμαστική οδήγηση, του άρεσε και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα αφού σημειώθηκαν όλα τα σημεία ζημιάς (εάν και εφόσον υπάρχουν κατά την παραλαβή).

Ο Ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει στον Ιδιοκτήτη το Αυτοκινούμενο μαζί με τα έγγραφα της άδειας του Αυτοκινήτου και όλα τα σχετικά έγγραφα, στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε και στον τόπο και τον χρόνο που ορίζεται, που είναι το γραφείο του Ιδιοκτήτη.

Εάν υπάρχει διαφορά στην ποσότητα καυσίμου όπως φαίνεται στη σχετική ένδειξη στο ταμπλό του Αυτοκινήτου τη στιγμή της παράδοσης σε σχέση με την ποσότητα που είχε κατά την παραλαβή και όπως σημειώνεται στο Ι, ο Ενοικιαστής χρεώνεται και καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό σε Ευρώ κατά την παράδοση του Αυτοκινήτου στον Ιδιοκτήτη. Διαφορετικά το ποσό αυτό αφαιρείται από την καταβληθείσα εγγύηση.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης στην παράδοση του Αυτοκινήτου στον Ιδιοκτήτη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τον Ενοικιαστή, ο Ιδιοκτήτης δικαιούται να ζητήσει την άμεση ανάκτησή του μέσω νομικών -αστικών και ποινικών- διαδικασιών, καθώς το Αυτοκινούμενο θα θεωρείται τότε ως κλεμμένο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλει το επιπλέον ημερήσιο ενοίκιο που αντιστοιχεί στις ημέρες καθυστέρησης παράδοσης του Αυτοκινήτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελάχιστο τέλος ενοικίασης αντιστοιχεί σε 24 ώρες (1 ημέρα).

Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή ο Ιδιοκτήτης δικαιούται να διεκδικήσει οποιαδήποτε ζημία υπάρχει, εάν χάσει το δικαίωμα χρήσης και λειτουργίας του Αυτοκινήτου και πιθανώς λόγω των γενικών ταλαιπωριών που δημιουργούνται στην ομαλή – προγραμματισμένη ενοικίαση των Αυτοκινήτων του Ιδιοκτήτη. Ο Ιδιοκτήτης σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης από τον Ενοικιαστή έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το οφειλόμενο ποσό από την καταβληθείσα εγγύηση που αναφέρεται.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σε περίπτωση που το Αυτοκινούμενο ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή ατυχήματος, ο Ιδιοκτήτης υποχρεούται να παράσχει, μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση του Μισθωτή, άλλο Αυτοκινούμενο παρόμοιου τύπου, διαστάσεων και χώρου στο ακινητοποιημένο τροχόσπιτο, προσωρινά και μέχρι η επισκευή του πρώτου να ολοκληρωθεί. Η υποχρέωση προσωρινής αντικατάστασης δεν επεκτείνεται σε περίπτωση ακινητοποίησης του μισθωμένου Αυτοκινήτου λόγω αφαίρεσης των πινακίδων κυκλοφορίας λόγω παράβασης του Ελληνικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τον Ενοικιαστή ή τους άλλους οδηγούς του. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας άλλου Αυτοκινούμενου λόγω ανωτέρας βίας, ο Ενοικιαστής μπορεί να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση/ιδιωτικό συμβόλαιο. Ο Ιδιοκτήτης δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε αποζημίωση στον Ενοικιαστή, εκτός εάν, λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας, δεν έκανε την παραπάνω αντικατάσταση. Ο Μισθωτής σε αυτή την περίπτωση δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα έναντι του Ιδιοκτήτη πέραν αυτών που προβλέπονται ρητά από τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα. Ειδικά σε περιπτώσεις που το Αυτοκινούμενο είναι ακινητοποιημένο για ασήμαντο λόγο (π.χ. ελαστικό, μίζα κ.λπ.) και είναι δυνατό να το ξαναχρησιμοποιηθεί εντός 24 ωρών, ο Ενοικιαστής συμφωνεί, μετά από συνεννόηση με τον Ιδιοκτήτη, να αποδεχτεί την επισκευή του Αυτοκινούμενο χωρίς αντικατάσταση.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Ιδιοκτήτης υποχρεούται να παρέχει 24ωρη κάλυψη οδικής βοήθειας εντός της Ελληνικής Επικράτειας με δικά του έξοδα, σε συνεργασία με νόμιμα λειτουργούσα εταιρεία οδικής βοήθειας.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Ο Ενοικιαστής πρέπει να επιδείξει στις αστυνομικές ή διοικητικές αρχές τα έγγραφα που θα ζητηθούν (όπως άδεια οδήγησης, ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου του αυτοκινούμενου κ.λπ.).

Σε περίπτωση επιβολής οποιουδήποτε προστίμου (π.χ. παράνομη στάθμευση, παράνομη κατασκήνωση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών ή πινακίδας, υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών κ.λπ.) ή/και τυχόν πρόστιμα από τις αρμόδιες αρχές, ο Ενοικιαστής υποχρεούται να ειδοποιεί τον Ιδιοκτήτη κατά την παράδοση του οχήματος και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από την επιβολή του προστίμου από τις αρχές και υποχρεούται να παρέχει όλες τις σχετικές και ακριβείς πληροφορίες και να συνεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την Ιδιοκτήτης σε οτιδήποτε απαιτείται για τη νόμιμη απαλλαγή του Ιδιοκτήτη. Ο Ιδιοκτήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρωμή τυχόν προστίμων που επιβλήθηκαν λόγω παραβιάσεων του Ενοικιαστή. Ο Ενοικιαστής ευθύνεται αποκλειστικά για τα προαναφερόμενα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε αυτόν ή στους οδηγούς ή σε τρίτο οδηγό του Αυτοκινήτου και αφορούν το Αυτοκινούμενο ή τους ίδιους κατά την περίοδο της ενοικίασης.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράλειψης του Ενοικιαστή να προβεί έγκαιρα στις παραπάνω ενέργειες, ευθύνεται επιπρόσθετα για την οικονομική ανάκαμψη του Ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε πρόσθετη θετική και αρνητική ζημία, καθώς και για οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση θα υποστεί ο Ιδιοκτήτης λόγω της κατάστασης. . Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο Ιδιοκτήτης χρεωθεί για λογαριασμό του Ενοικιαστή το σύνολο ή μέρος των παραπάνω εξόδων, τότε ο Ιδιοκτήτης θα τιμολογήσει με τα παραπάνω ποσά στον Ενοικιαστή, ο οποίος υποχρεούται να εξοφλήσει στον Ιδιοκτήτη την ίδια ημέρα.

Σε περίπτωση κατάσχεσης του οχήματος από τις αρμόδιες αρχές λόγω παράνομης χρήσης από τον Ενοικιαστή ή τρίτο πρόσωπο με το οποίο ο Ενοικιαστής συναλλάσσεται έναντι αυτής της σύμβασης, ο Ενοικιαστής θα οφείλει στον Ιδιοκτήτη επιπλέον της θετικής και αρνητικής ζημίας που υπέστη από τις πράξεις του. Περαιτέρω αξιώσεις του Ιδιοκτήτη για αδικοπρακτική ευθύνη του Ενοικιαστή δεν αποκλείονται.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα συμφωνία υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Ενοικιαστή.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο Ενοικιαστής παραβιάζει ή επιχειρεί να παραβιάσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει αυτού ή σε περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες και άλλα δεδομένα που παρέχονται στον Ιδιοκτήτη δεν είναι ακριβή, ο Ιδιοκτήτης δικαιούται κατά την απόλυτη επιλογή του είτε να τηρήσει την παρούσα σύμβαση, απαιτώντας την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αρνητικής ζημίας σε αυτήν ή τη λύση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, ο Ιδιοκτήτης δικαιούται να ασκήσει όλα τα περιουσιακά και νομαρχιακά του δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Η συμφωνία αυτή μπορεί να λυθεί από τον Ιδιοκτήτη σε περίπτωση πτώχευσης, υποβάλλοντας αίτηση κήρυξης πτώχευσης του Μισθωτή.

9.4 Σε περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης αντιληφθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι το όχημα οδηγείται παράνομα ή κατά παράβαση οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους, ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ενοικίασης ανά πάσα στιγμή. Με την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης, υπάρχει αυτόματη διακοπή της ενοικίασης του Αυτοκινήτου.

9.5 Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν η παράδοση του Αυτοκινήτου καταστεί αδύνατη λόγω γεγονότος για το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη (κλοπή του τροχόσπιτου, καταστροφή του από ατύχημα κ.λπ.).

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια, εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα κ.λπ.) ο Ενοικιαστής υποχρεούται να ακολουθήσει άμεσα την παρακάτω διαδικασία:

 1. Να ειδοποιήσει την αστυνομία.
 2. Να σημειωθούν τα ονόματα και οι διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων καθώς και κάθε εμπλεκόμενου στα παραπάνω περιστατικά.
 3. Να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων.
 4. Να επικοινωνήσετε άμεσα τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με τον Ιδιοκτήτη στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που εμφανίζονται και σημειώνει ο Ενοικιαστής κατά την παραλαβή.
 5. Να συλλέγει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες από οποιονδήποτε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.) και να τις αποστέλλει στον Ιδιοκτήτη.
 6. Να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετική δήλωση (ατύχημα κ.λπ.).

ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ

Εάν το αυτοκινούμενο υποστεί ζημιά – δυσλειτουργία ή απώλεια κατά τη διάρκεια του ενοικίου που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο Ενοικιαστής υποχρεούται, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του, να καταβάλει αμέσως στον Ιδιοκτήτη και χωρίς αντίρρησηποσό ίσο με την αξία του το κόστος επισκευής με βάση την εκτίμηση συνεργείου επισκευής της επιλογής του ιδιοκτήτη (διευκρινίζεται στην περίπτωση αυτή ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μόνο γνήσια) και σε περίπτωση απώλειας ποσό ίσο με την τρέχουσα εμπορική αξία πώλησης , πλέον των σχετικών φόρων και δαπανών πινακίδας, ως αποζημίωση για τη συνολική απώλεια χρήσης, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κλοπή αυτοκινήτου, που έγινε παρά το γεγονός ότι ο Ενοικιαστής έχει συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους του παρόντος και τυχόν περαιτέρω διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, και β) εμφάνιση ζημίας – δυσλειτουργίας, που προέκυψε που προέκυψε παρά το γεγονός ότι ο Ενοικιαστής έχει συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους της παρούσας και οποιεσδήποτε περαιτέρω διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της Ελληνικής Οδικής Κυκλοφορίας Κωδικός και ποιες περιπτώσεις καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ειδικά, σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών του Αυτοκινήτου που έχουν παραδοθεί στον Ενοικιαστή κατά την παραλαβή του, ο Ενοικιαστής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Ιδιοκτήτη, στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο για την εκκίνηση του Αυτοκινήτου, ενώ το κόστος νέου κλειδιού βαρύνει τον Ενοικιαστή με βάση τη σχετική απόδειξη από την αντιπροσωπεία του Αυτοκινήτου που θα εκδώσει τα νέα κλειδιά. Σε περίπτωση που τα κλειδιά παραμείνουν κλειδωμένα στο όχημα, για οποιονδήποτε λόγο, ο Ενοικιαστής υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τον Ιδιοκτήτη προκειμένου ο Ιδιοκτήτης είτε να στείλει δεύτερο εφεδρικό κλειδί είτε να κανονίσει να ανοίξει το όχημα από εξειδικευμένο κλειδαρά. Το αντίστοιχο κόστος αποστολής κλειδιού ή/και υπηρεσιών κλειδαρά βαρύνει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ενοικιαστή, βάσει της σχετικής απόδειξης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Ο Ιδιοκτήτης υποχρεούται να ασφαλίσει τα Αυτοκινούμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας μίσθωσης όπως ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το Αυτοκινούμενο Τροχόσπιτο χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Διαφορετικά, ο Ενοικιαστής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή δυσλειτουργίας και δεν έχει καμία απολύτως αξίωση έναντι του Ιδιοκτήτη. Ο Ιδιοκτήτης ευθύνεται για πιθανά τροχαία ατυχήματα στο βαθμό που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τα ενοικιαζόμενα Αυτοκινούμενα είναι ασφαλισμένα σε αναγνωρισμένη και νόμιμα λειτουργούσα ασφαλιστική εταιρεία, με επιμέλεια, ευθύνη και έξοδα του Ιδιοκτήτη. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου διατίθεται εντός του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου.

Δικαιούχος της ασφάλισης ορίζεται ο Ιδιοκτήτης σε περίπτωση εμφάνισης ασφαλιστικού κινδύνου καθ’ όλη τη διάρκεια του ενοικίου, εκτός από τυχόν καλυπτόμενους κινδύνους θανάτου, ολικής αναπηρίας, μερικής αναπηρίας και νοσηλείας, όπου δικαιούχος της αντίστοιχης ασφάλισης είναι ο Μισθωτής.

Ο Ενοικιαστής επιβαρύνεται με ολόκληρο το κόστος αποκατάστασης ζημιών, είτε αυτό αφορά το αυτοκινούμενο είτε ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους από λόγους για τους οποίους ήταν υπεύθυνος ή από αυτούς που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι άλλοι οδηγοί και δεν υπήρχε υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης από την πλευρά του ιδιοκτήτη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Ο Ενοικιαστής ευθύνεται πλήρως και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως και πάνω από το ποσό της εγγύησης οποιαδήποτε ζημία δεν καλύπτεται από το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αντίγραφο του οποίου βρίσκεται στο Αυτοκινούμενο μαζί με το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο που διάβασε προσεκτικά ο Ενοικιαστής. Το σχετικό ασφαλιστικό αντίγραφο έχει αποσταλεί και στη διεύθυνση e-mail του ενοικιαστή προκειμένου να το διαβάσει πριν την υπογραφή του.

Ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να λάβει άμεσα οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες, σε περίπτωση που παρουσιαστεί ασφαλιστικός κίνδυνος. Ο ενοικιαστής δεν έχει ούτε λαμβάνει κανένα δικαίωμα ή αξίωση επί των προαναφερθέντων ποσών εκτός από τις περιπτώσεις σωματικής βλάβης ή θανάτου.

ΦΟΡΟΙ ΟΔΟΥ

Τα τέλη κυκλοφορίας του ενοικιαζόμενου Αυτοκινούμενου καταβάλλονται έγκαιρα με επιμέλεια, ευθύνη και έξοδα του Ιδιοκτήτη, ο οποίος προμηθεύει έγκαιρα και τα ενοικιαζόμενα οχήματα με τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ

Ο Ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος να συντηρεί και να επισκευάζει με δικά του έξοδα τα ενοικιαζόμενα Αυτοκινούμενα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της περιοδικής συντήρησης και επισκευής (service) όπως ορίζεται από τα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής των αντίστοιχων κατασκευαστών τους και να παρέχει στον Ενοικιαστή τα απαιτούμενα υποχρεωτικά τεχνικά ελέγχει πιστοποιητικά όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων (ΚΤΕΟ), κάρτα καυσαερίων κ.λπ

Ο Ιδιοκτήτης υποχρεούται να επισκευάσει με δικά του έξοδα τα μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη και εξαρτήματα των ενοικιαζόμενων οχημάτων καθώς και τον μεταλλικό σκελετό τους (φανοποιείο), εάν η επισκευή καταστεί απαραίτητη λόγω φθοράς από την κανονική χρήση. Κανονική χρήση είναι η χρήση, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του οχήματος, που σχετίζεται με τον σκοπό του οχήματος.

Ο Ιδιοκτήτης υποχρεούται να αντικαθιστά με δικά του έξοδα τα ελαστικά αυτοκινήτων των ενοικιαζόμενων οχημάτων με ελαστικά σχετικών προδιαγραφών σε σχέση με τα ελαστικά που είχε αρχικά τοποθετήσει ο κατασκευαστής των οχημάτων, κάθε φορά μετά τη συμπλήρωση των καθορισμένων χιλιομέτρων.

Η συντήρηση και οι επισκευές των ενοικιαζόμενων αυτοκινούμενων θα γίνονται πάντα σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα και πάντα με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ο Ιδιοκτήτης ευθύνεται μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση (συμπεριλαμβανομένης της ελαφράς αμέλειας, τύχης ή ανωτέρας βίας) ο Ιδιοκτήτης δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να προβληθεί αξίωση εναντίον του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Ιδιοκτήτης δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια με σχετική δήλωση προς τον Ενοικιαστή να ορίσει οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο υποκαθιστά χωρίς εξαίρεση όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ιδιοκτήτη που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Ο Ενοικιαστής δεν δικαιούται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

ΜΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Η μη ενάσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση των δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων μερών όπως περιγράφονται στην παρούσα σύμβασηδεν συνιστά και δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτά.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Όλα τα μέρη συμφωνούν ανεπιφύλακτα και ελεύθερα ότι για κάθε κύρια ή παρεπόμενη διαφορά που θα προκύψει από το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα (σύμβαση) συμπεριλαμβανομένων των διαφορών ερμηνείας υπάγεται στην εκτελεστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, για όλες τις βαθμίδες δικαιοδοσίας, εκτός από τον Άρειο Πάγο.

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ουσιώδεις και αποδέχονται ρητά και αμετάκλητα τον καθένα από αυτούς καθώς και όλους τους συνολικά ως ενιαίο κείμενο, το οποίο αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που περιγράφονται στο παρόν και αντικαθιστά ενάντια σε οποιαδήποτε άλλη συμφωνία είτε γραπτή είτε προφορική. Πιθανή παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους έχει τις συνέπειες που αναφέρονται παραπάνω στο Άρθρο 9.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση/ιδιωτικό συμφωνητικό, υποχρεούνται, προηγουμένως να προσφύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο, να διερευνήσουν τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς (διαφοράς) τους μέσω διαμεσολάβησης, επιλέγοντας πιστοποιημένο διαμεσολαβητή τον οποίο αποδέχονται κοινά από το μητρώο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που τηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι επικεφαλίδες των άρθρων προορίζονται μόνο για τη διευκόλυνση των μερών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία αυτού.